Strength Curve

เรื่องของ Strength Curve

เรื่องของ Strength Curve คือ การพูดถึงแรงกระทำ ต่อกล้ามเนื้อที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงของท่าออกกำลังกาย
เช่น บางท่าจะเบาตอนเริ่ม หนักสุดช่วงกลาง แล้วไปเบาอีกทีตอนจบ หรือ
บางท่าอาจจะยากสุดช่วงแรก แล้วค่อยๆ เบาลงๆ เรื่อยๆ
ใครรู้สึกเริ่ม งง แล้ว…ตั้งใจอ่านรูปในโพสต์ไปช้าๆ แล้วจะอุทานว่าของโคตรดี! ลุย!
#goodquestion#fitjunctions

เล่นเวท

Strength Curve

cable curl
bicep curl
ตัวอย่างท่าออกกำลังกาย
องศาข้อต่อ
สรุป Strength Curve