Day: January 9, 2023

ฟิตหุ่นได้ผลช้า = ท้อ ทำยังไงให้ไม่ใจร้อน?

ฟิตหุ่นได้ผลช้า จนท้อ ทำยังไงให้ไม่ ใจร้อน?ต้องทำยังไงให้ ได้ผลเร็วขึ้น? สรุปมาให้แล้ว! สมการของผลลัพธ์ คือ ACTION + ความสม่ำเสมอ (เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง)เราจะพบว่า เราเร่งผลลัพธ์ระยะยาวไม่ได้ ยกตัวอย่างสิ่งที่มักจะเกิด ได้ผลเร็วระยะสั้น แต่ผลลัพธ์มักจะชะลอลง เมื่อเวลาผ่านไป ได้ผลเร็วระยะสั้น แต่เลิกล้ม แล้วเริ่มใหม่อีก ได้ผลช้ามากๆ จนท้อเสียก่อน  ค่อยๆ ได้ผลไปทีละน้อย และค่อยๆ ได้ผลในระยะยาว