ธาม ไทยานนท์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certified Functional Movement Screen Level 1
  • Precision Nutrition Certified Coach Level 1
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Applied Periodization fot Athletes การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • Chief Executive Officer at Fit Junctions Co.,Ltd.
  • Strength and Conditioning Coach สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ตัวอย่างผลงาน

  • ทดสอบ

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส