พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ (Guest)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine
  • วุฒิบัตร Interventional Endocrinology, Millennium Health Centers, U.S.A.
  • วุฒิบัตร Fellowship of Integrative Sport Medicine, International Federation of Sports Medicine (IFSM)
  • วุฒิบัตร Brain Health, American Academy of Anti-Aging Medicine
  • สมาชิก World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM)
  • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thai Anti-Aging and Regenerative Medicine: TAARM)
  • สมาชิก American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

ตัวอย่างผลงาน

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร 143 (DCP143), IOD

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส