สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัย (Assistant Educator)

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • PT Management in individual with stroke
  • Management in Sport Injuries in Foot & Ankle
  • Flat foot and commonly associated conditions
  • Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis
  • Certified Functional Movement Screen Level 1

ตัวอย่างผลงาน

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Exercise Rehabilitation

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส