มาตรการช่วงการเฝ้าระวังการเเพ่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 1. เพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางบริษัทจึงประกาศมาตรการสําหรับนักเรียนในการ เข้าใช้บริการรูปแบบใหม่ เพื่อความปลอดภัยสําหรับนักเรียนทุกท่านเมื่อมาใช้ บริการ เเละขอความร่วมมือจากนักเรียนปฏิบัติตาม เพื่อให้ภายในยิมของเรามี ความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดสําหรับทุกคน ดังนี้
  – มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนและพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ หาก เกิน 37.5 °C จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่
  – สแกน QR Code Check- In/ Check -Out ตามแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’
  – นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อมาใช้บริการ รวมถึง เทรนเนอร์และนักกายภาพจะต้องสวม หน้ากากอนามัย + Face Shield ตลอดเวลาการสอน
  – รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
  – ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า – หลังเข้าเรียน
  – แบ่งโซนพื้นที่ออกกําลังกายและต้องจองเข้าใช้บริการล่วงหน้าเพื่อควบคุม จํานวนคน ดังนี้
       – สาขาพญาไท แบ่ง 8 โซน (รวมห้องกายภาพ) : ใช้บริการได้ในช่วงเวลา เดียวกันไม่เกิน 8 คู่
       – สาขาอุดมสุข แบ่ง 6 โซน (รวมห้องกายภาพ) : ใช้บริการได้ในช่วงเวลา เดียวกันไม่เกิน 6 คู่
  – โซนการใช้ลู่วิ่งภายในสาขามีการจัดทําที่กั้นสําหรับสาขาพญาไท เเละทําการ เว้นลู่วิ่งสําหรับสาขาอุดมสุขเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย – ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่ใช้พื้นที่เสร็จ
  – นักเรียนต้องนําผ้าขนหนูและขวดน้ําส่วนตัวมาด้วยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในยิม

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ PERSONAL TRAINING เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

การรับสมัครเรียนนี้เป็นการสมัครเรียนกับทางบริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด

เงื่อนไขช่วงเวลาเรียนช่วงเวลาเรียน
O A : 08.00 – 10.00 น. / 17.00 – 22 .00 น. O B : 11.00 – 16.00 น. (ไม่สามารถสลับช่วง A เเละ B ได้)

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาและการคืนเงินในทุกกรณี**
 2. การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก ไม่สามารถขายต่อหรือโอนคอร์สเรียนให้ผู้อื่นได้
 3. หากมีความประสงค์ต้องการจะเปลี่ยนคอร์สเรียน สามารถเปลี่ยนได้ภายในเดือนที่ซื้อคอร์สเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สการเรียนที่สาขาเป็นการเรียนรูปแบบอื่น ๆ ได้
 4. หากนักเรียนไม่พึงพอใจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คุณภาพการสอนของเทรนเนอร์ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายขาย 099-613-4502 โดยขอความร่วมมือในการแจ้ง ปัญหาดังกล่าวอย่างละเอียด

 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์ของท่านได้ ในกรณีเทรนเนอร์เดิมของท่านได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของบริษัทฯแล้ว 

 6. ในการเรียน หากนักเรียนมาช้ากว่า 15 นาที เทรนเนอร์จะสอนเฉพาะเวลาที่เหลือเท่านั้น และหากเทรนเนอร์มาช้ากว่า 15 นาที จะต้องสอนในชั่วโมงนั้นฟรีเช่นกัน ใน กรณีต้องการยกเลิกนัดจะต้องเเจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากการเเจ้งยกเลิก นัดไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือไม่มาเรียน ตามเวลาที่นัดหมายทางเทรนเนอร์ สามารถตัดชั่วโมงการสอนได้ (กรณีสุดวิสัยจะพิจารณาเป็นกรณี)

 7. ช่วงการเฝ้าระวังนี้นักเรียนเเละผู้ฝึกสอนไม่สามารถใช้บริการหลัง 21.00 น. ได้เนื่องจากเป็นคําสั่งของภาครัฐ

 8. ยกเลิกกําหนดระยะเวลาของคอร์สชั่วคราว ในปี 2563 เนื่องจากนโยบาย Social Distancing ทางบริษัทเข้าใจดีว่านักเรียนไม่สามารถเรียนได้ครบตามระยะเวลาคอร์สเดิมได้ เพราะภายในยิมมีการจํากัดพื้นที่การใช้บริการเเละในเดือนมกราคม 2564 ทางบริษัทจะพิจารณาวันหมดระยะคอร์สอีกครั้งตามความเหมาะสม

 9. กรณีที่นักเรียนยังไม่สะดวกเข้าใช้บริการในปี 2563 เนื่องจากกังวลในความ ปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถพักคอร์ส ได้ เเต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สําหรับการเข้าใช้ครั้งเเรก 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการกายภาพบำบัด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาและการคืนเงินในทุกกรณี**
 2. การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก ไม่สามารถขายต่อหรือโอนคอร์สเรียนให้ผู้อื่นได้
 3. หากนักเรียนมีข้อขัดข้องประการใดเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนของนักกายภาพบําบัด นักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงนัก กายภาพบําบัดผู้ทําการสอนได้ที่ ฝ่ายขาย 099-613-4502 โดยขอความร่วมมือ ในการแจ้งปัญหาดังกล่าวอย่างละเอียด
 4. หากมีความประสงค์ต้องการจะเปลี่ยนคอร์สเรียน จะไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สการเรียนที่สาขาเป็นการเรียนรูปแบบอื่นๆได้ เเละไม่สามารถลดจํานวนครั้งการรักษา ได้เมื่อชําระเงินเเล้ว
 5. คอร์ส Physiotherapy Service มีการกําหนดระยะเวลาของคอร์ส โดยนับจากวันที่เริ่มเรียนวันแรก (Session ที่ 1) ซึ่งระยะเวลาในของแต่ละคอร์สมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4 session ระยะเวลาคอร์ส 1 เดือน
 6. นักเรียนมีสิทธิ์ในการลาหยุดการเรียนการสอน เพื่อหยุดอายุคอร์สได้กรณีเดียวคือ การเจ็บป่วย โดยจําเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงกับทางบริษัทฯ เพื่นเป็น หลักฐานในการหยุดอายุคอร์ส หากเป็นกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณา
 7. เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนักกายภาพบําบัด หากนักกายภาพบําบัดได้พ้นสภาพพนักงานของบริษัทฯ แล้ว 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ Online Coaching

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาและการคืนเงินในทุกกรณี**
 2. การโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก ไม่สามารถขายต่อหรือโอนคอร์สเรียนให้ผู้อื่นได้
 3. หากนักเรียนมีข้อขัดข้องประการใดเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนของนักกายภาพบำบัด นักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์
  ขอเปลี่ยนแปลงนักกายภาพบำบัดผู้ทำการสอนได้ที่ฝ่ายขาย 099-613-4502 โดยขอความร่วมมือในการแจ้งปัญหาดังกล่าว
  อย่างละเอียด
 4. การเรียน Online Coaching ไม่เหมาะสมกับ ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้อง อยู่ในความดูแลของแพทย์อาทิเช่น โรคมะเร็ง
  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหอบ อัมพฤกษ์มีภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อน
  ภาวะซึมเศร้า โรคเกาต์โรคเกี่ยวกับกระดูก และข้อต่อ โรคแพนิค (โรคตื่นตระหนก) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 5. การนับวันที่เริ่มให้บริการ คือการนับวันที่ 1 ของการส่งตารางออกกำลังกาย (นับรวมเสาร์อาทิตย์ด้วย) โดยโค้ชจะทำการตด
  ลงกันนักเรียนก่อน
 6. การบริการ Online Coaching ยังไม่มีนโยบายการนพบกันระหว่างโค้ชและนักเรียน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ Online Training

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาและการคืนเงินในทุกกรณี**
 2. การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก ไม่สามารถขายต่อหรือโอนคอร์สเรียนให้ผู้อื่นได้
 3. หากมีความประสงค์ต้องการจะเปลี่ยนคอร์สเรียน สามารถเปลี่ยนได้ภายในเดือนที่ซื้อคอร์สเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สการเรียนที่สาขาเป็นการเรียนรูปแบบอื่น ๆ ได้
 4. หากนักเรียนไม่พึงพอใจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คุณภาพการสอนของเทรนเนอร์ สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายขาย 099-613-4502 โดยขอความร่วมมือในการแจ้ง ปัญหาดังกล่าวอย่างละเอียด
 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์ของท่านได้ ในกรณีเทรนเนอร์เดิมของท่านได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของบริษัทฯแล้ว
 6. ในการเรียน หากนักเรียนมาช้ากว่า 15 นาที เทรนเนอร์จะสอนเฉพาะเวลาที่เหลือเท่านั้น และหากเทรนเนอร์มาช้ากว่า 15 นาที จะต้องสอนในชั่วโมงนั้นฟรีเช่นกัน ใน กรณีต้องการยกเลิกนัดจะต้องเเจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากการเเจ้งยกเลิก นัดไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือไม่มาเรียนกระทันหันโดยไม่บอกกล่าวอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ตามเวลาที่นัดหมายทางเทรนเนอร์สามารถตัดชั่วโมงการสอนได้ (กรณี สุดวิสัยจะพิจารณาเป็นกรณี)